استخدام نظافتچی خانم

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

استخدام نظافتچی خانم

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

کار در منزل و نظافت

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

شرکت نظافتی منازل وپرستاری

تهران خدماتی - نظافت زیر دیپلم

نیروی خانم خدماتی

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

خانم جوان جهت امور منزل

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

استخدام كارگر ماهر كارواش

بندرعباس خدماتی - نظافت زیر دیپلم

اسکان رایگان در ازای نظافت

تهران خدماتی - نظافت زیر دیپلم

استخدام نیرو خدماتی خانم

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

استخدام زوج سرایدار با حداقل یک فرزند

تهران خدماتی - نظافت زیر دیپلم

بعدی




آگهی های استخدام    قوانین و مقررات