استخدام کارشناس حسابداری مسلط به امور مالیات و حقوق

خرم آباد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام حسابدار ارشد،مسلط به کلیه امور حسابداری

خرم آباد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری دیپلم

استخدام حسابدار ارشد در شرکت ساختمانی معتبر

خرم آباد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام اپراتور مرکز تماس باروابط عمومی قوی

خرم آباد اداری و مالی - سایر دیپلم

استخدام مدیر تحقیق و توسعه در یک شرکت معتبر

خرم آباد اداری و مالی - مدیریت دکتری

آگهی های استخدام    قوانین و مقررات